ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE - KOD ZAWODU 323012
KURS ZAWODOWY  18-20.09.2020 - 17.10.2021 - 320 GODZIN !!!
KOCHAM ZIOŁA - PISMO PASJONATÓW ZIÓŁ
NOWA SERIA WYDAWNICZA OD ZIELARZY DLA ZIELARZY
WWW.kochamziola.pl

KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE, kod zawodu 323012 ORAZ NATUROPATA, KOD 323009

Od ponad 15 lat Logrys, a obecnie Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych zajmuje się organizowaniem ZAWODOWYCH KURSÓW ZIELARSKICH - ZIELARZ FITOTERAPEUTA WRAZ Z TOWAROZNAWSTWEM ZIELARSKIM (kurs zielarsko-medyczny) ORAZ NATUROPATA

TERAZ W WARSZAWIE!


- ZIELARZ - FITOTERAPEUTA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323012
ROZPOCZĘCIE  18.09.2020 - KONIEC 10.2021


PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający obowiązkowe uprawnienia do wykonywania zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W ramach programu realizowane są zagadnienia uprawniające także do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów fitoterapeutycznych, poradnictwa zielarskiego oraz pracy i prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych).

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej. W przypadku osób nie posiadających doświadczenia w tematyce potrzebne jest uzupełnienie wiedzy na podstawie otrzymanych materiałów.
Kurs adresowany do absolwentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, dietetyków, fizjoterapeutów, naturapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek, magistrów i techników farmacji, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych w placówkach opieki zdrowotnej, pracowników sektora medical spa, odnowy biologicznej i medycyny anti-age, absolwentów kierunków takich jak m.in. zdrowie publiczne.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU – EDYCJA 20/21:
Kurs jest realizowany w Warszawie, w wymiarze 320 godzin, podczas 15 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), w godzinach 9.00 – 20.00.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, zarówno w postaci elektronicznej, jak i materiałów drukowanych. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty ziołowe niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Ponadto, wszystkie wykonane preparaty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego łącznie z analizą przypadków. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin złożony z 3 części (egzamin opisowy, zielnik oraz rozpoznawanie surowców  zielarskich ze wskazaniem do ich zastosowania w analizie przypadków).

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (złożonym z 3 części - egzamin opisowy, zielnik, rozpoznawanie surowców zielarskich oraz jego zastosowanie w analizie przypadku). Słuchacz uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz - Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Wykaz przedmiotów:
- Farmakognozja
- Fitochemia roślin leczniczych i trujących
- Podstawy botaniki
- Farmakologia
- Towaroznawstwo zielarskie
- Materiałoznawstwo medyczne
- Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty
- Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
- Zasady składania mieszanek ziołowych wg. Olega Barnaułowa
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań
- Fitoterapia w jednostkach chorobowych, posologia:
    •  zioła w chorobach pasożytniczych,
    •  tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii,
    •  ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji,
    •  fitoterapia dla kobiet,
    •  ziołolecznictwo w geriatrii,
    •  fitoterapia w dermatologii
    •  fitoterapia pediatryczna
    •  fitoterapia w opiece paliatywnej
    •  Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca
    •  Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy)
- Zioła w kosmetyce i kosmetologii - warsztaty
- Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych
- Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich
- Apiterapia w praktyce - warsztaty
- Fitoterapia weterynaryjna
- Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego
- Zioła bliskiego i dalekiego wschodu
-  Egzotyczne rośliny lecznicze
- Mykologia i grzyby lecznicze - zarys
- Aromaterapia w praktyce
- Przegląd współczesnej fitoterapii Polski – od Biegańskiego do Różańskiego
- Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy
- Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii
- Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje
- Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety
- Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty
- Podstawy medycyny chińskiej
- Ziołowy receptariusz - apteczka ziołowa - warsztaty
- Dietetyka i fizjologia żywienia
- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi
- Przegląd terapii naturalnych – hirudoterapia, banki lekarskie
- Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria
- Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie
- Terapie biologiczne
- Medycyna leśna i hortiterapia
- Opieka zielarska w praktyce
- Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu Zielarz – Fitoterapeuta, kod 323012
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna w osobnym załączniku.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 3900 zł w przypadku wpłaty jednorazowej. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na miesięczne raty w wysokości 370 zł (12 rat). Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty).

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!


ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: biuro@grupaherbaria.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
660 911 880 oraz 666 828 880.

Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do końca września 2020. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.

*** Ze względu na fakt, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie określiło przepisów prawnych dotyczących kompetencji zawodowych zielarza i fitoterapeuty, brak jest również ścisłego wykazu przedmiotów, liczby godzin, kadry oraz zakresu wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa zawodowego, prezentowany kurs opiera się o program zatwierdzony przez Dział Szkoleń Ministerstwa Zdrowia w zakresie kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zawartych w opisie kodu zawodu Zielarz Fitoterapeuta zgodnym z wytycznymi MPiPS

Kurs jest prowadzony przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego wydział Farmacji oraz pracowników Ogrodu Botanicznego, dział roślin leczniczych. Kontrolę nad uprawnieniami wydanymi przez nasz Instytut Zielarstwa (dawniej Logrys) sprawuje  m.in. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w  Łodzi  ul. Fabryczna 25. Posiadamy także aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP.


KURS NATUROTERAPII W WARSZAWIE, 24-25.10.2020 - 6.03.2022 - 18 ZJAZDÓW
KURS ZAWODOWY NATUROPATA, KOD ZAWODU 323009


KURS TRWA 18 ZJAZDÓW SOBOTA-NIEDZIELA, CO MIESIĄC.

DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: 24-25.10.2020

TERMIN ZAKOŃCZENIA KURSU: MARZEC 2022

Uzyskanie dokumentów czeladniczych wymaga też złożenia egzaminu przed komisją Cechu Rzemiosł - w terminie do czerwca 2022.

Poszerzeniem wiedzy z zakresu terapii naturalnych kursu są także dodatkowe wykłady w piątki przed zjazdami, warsztaty, konferencje i seria wydawnicza Kocham Zioła (opcjonalne, dodatkowe, nie obowiązkowe do egzaminu).

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH: CENTRUM SZKOLENIOWE SZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE, WARSZAWA

NATUROTERAPIA W WARSZAWIE! -  KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009 NATUROPATA

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający kwalifikacje do wykonywania  zawodu NATUROPATA, kod zawodu 323009 , na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych terapiami naturalnymi i holistycznym podejściem do zdrowia pacjenta, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów terapeutycznych, dobierania kompleksowego terapii naturalnych mających na celu objąć całość funkcjonowania zdrowotnego pacjenta oraz poradnictwa zielarskiego ).
Zadaniem kursu jest omówienie i wskazanie istniejących terapii naturalnych, które umiejętnie i indywidualnie dobrane dla pacjenta, przez Naturopatę  będą stanowiły holistyczne podejście do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Kurs adresowany do absolwentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, dietetyków, fizjoterapeutów, zielarzy fitoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek, magistrów i techników farmacji, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych w placówkach opieki zdrowotnej, pracowników sektora medical spa, odnowy biologicznej i medycyny anti-age, absolwentów kierunków takich jak m.in. zdrowie publiczne.
Dla osób nie posiadających dotychczas zawodowego kontaktu z ziołami, mamy przygotowane materiały wprowadzające.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015 oraz 2.10/00016/2020. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Nadleśnictwa Łódzkiego, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa, terapii naturalnych i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego (np. Dr Ewa Kuchowicz, Klaudyna Hebda, mgr Justyna Pargieła, dr T. Błaszczyk, mgr inż Bartłomiej Byczkiewicz itd oraz mistrzów naturopatii zrzeszonych w śląskich i mazowieckich Cechach Rzemiosł).
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego oraz terapii naturalnych. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy związanej z terapiami naturalnymi oraz ziołolecznictwem.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie NATUROTERAPEUTY/NATUROPATY jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie naturoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU – EDYCJA 2020/2021 - jesień:
Kurs jest realizowany w Warszawie (teoria),  w wymiarze 360 godzin wykładów i warsztatów  podczas 18 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela),  w godzinach 9.00 – 20.00 oraz 100 godzin pracy indywidualnej kursanta.

Terminy zjazdów edycji 2020/2021 jesień :
od 24 października 2020 (pierwsze zajęcia organizacyjne i wykłady)  do 6 marca 2022 (egzaminy końcowe), w comiesięcznych zjazdach sobota niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW:
24-25 października 2020
21-22 listopada 2020
19-20 grudnia 2020
23-24 stycznia 2021
20-21 lutego 2021
20-21 marca 2021
17-18 kwietnia 2021
29-30 maja 2021
26-27 czerwca 2021
10-11 lipca 2021
21-22 sierpnia 2021
18-19 września 2021
23-24 października 2021
6-7 listopada 2021
11-12 grudnia 2021
8-9 stycznia 2022
5-6 lutego 2022
5-6 marca 2022
Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Cechu Rzemiosł - do czerwca 2022.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki  w postaci elektronicznej,oraz część dodatkowych  jako materiały drukowane. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Wszystkie wykonane preparaty i produkty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego. Na zakończenie kursu przewidziany jest wewnętrzny egzamin pisemny, a także praca dyplomowa.
Potwierdzeniem nabycia wiedzy oraz uzyskanie zawodu Naturopaty wymaga złożenia egzaminu zewnętrznego w Cechu Rzemiosł.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (opisanym powyżej) oraz pracą dyplomową i przygotowaniem do zewnętrznego egzaminu czeladniczego w Cechu Rzemiosł.
Po pozytywnym zdaniu powyższych egzaminów otrzymuje się Dyplom Czeladniczy w zawodzie Naturopata, kod zawodu 323009.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Wykaz przedmiotów:
- Wstęp do psychologii
- Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna)
- Refleksologia i akupresura
- Akupunktura i klawipunktura
- Terapie bańkami (medyczne, ogniowe, cięte)
- Hirudoterapia
- Feng Shui
- Masaż jako techniki terapeutyczne
- Podstawy medycyny chińskiej
- Wstęp do medycyny syberyjskiej
- Zarys Ayurvedy
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Patofizjologia
- I pomoc przedmedyczna
- Medycyna leśna z mykologią
- Ziołolecznictwo i fitoterapia
- Fitoterapia jednostek chorobowych
- Hortiterapia - wykład z warsztatami
- Medycyna konopna
- Techniki terapii z ciałem (m.in yoga, praca z oddechem, metody usuwania stresu, joga śmiechu)
- Praca z dźwiękiem, muzykoterapia
- Psychologia i medycyna snu
- Medytacja i relaksacja
- Etyka zawodu
- Aromaterapia
- Apiterapia
- Makrobiotyka
- Dietoterapia
- Psychosomatyka
- Praca z sugestią, sugestoterapia
- Arteterapia
- Wstęp do homeopatii - definicja i zasady
- Chromoterapia
- Litoterapia i związki mineralne
- Podstawy radiestezji
- Wybrane zagadnienia irydologii
- Wstęp do biorezonansu, zarys medycyny informacyjnej
- Zarys wodolecznictwa i wód mineralnych
- Psychologia seksulaności

w tym wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, warsztaty oraz samokształcenie.

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu NATUROTERAPEUTA/NATUROPATA, kod 323009
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna u organizatora.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki i egzamin wewnętrzny wynosi 18 rat po 350 zł.
Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (jednej raty) .

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!


ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail:  biuro@instytutzielarstwa.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
660 911 880 oraz 666 828 880.

Do dyspozycji pozostaje także strona fb InstytutZielarstwa oraz profil na Instagramie
Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do rozpoczęcia bieżącej edycji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty  (podpisana umowa szkoleniowa, formuła dotycząca odpowiedzialności naturopaty, ksero potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej) można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.